Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden 

 1. oepasselijkheid
  1.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Herbs And Aroma en op alle met Herbs And Aroma aangegane overeenkomsten, na 11 juni 2021. Herbs And Aroma is per 11 juni 2021 overgenomen. De transacties voor 11 juni 2021 behoren bij de oude eigenaar J. van der Bij, Wissel 38, Etten-Leur, zijn telefoonnummer is 076 5020234 of 06 25 28 76 65.
  1.2 Naast deze Algemene Voorwaarden kunnen, wanneer nadrukkelijk aangegeven, Aanvullende Voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten.
  1.3 Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen en in welk geval de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van kracht blijven.
  1.4 Indien ook de Koper naar zijn algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door Herbs And Aroma is ingestemd.
  1.5 Onder "Koper" wordt iedere bezoeker verstaan van de internetsite dan wel elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Herbs And Aroma in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.
  1.6 Herbs And Aroma behoudt zich het recht voor deze voorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen of aan te vullen.
  1.7 Door het gebruik van de internetsite van Herbs And Aroma en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Koper deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de internetsite.
  1.8 Herbs And Aroma is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met Koper.
 2. Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten
  2.1 Aanbiedingen of prijsopgaven dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële Kopers tot het doen van een aanbod. Herbs And Aroma is op geen enkele wijze hieraan gebonden, tenzij dit schriftelijk en ondubbelzinnig is vastgelegd. De aanvaarding van de uitnodiging tot het doen van een aanbod door de potentiële Koper geldt als een aanbod en leidt slechts tot een totstandkoming van een overeenkomst als aan het overige bepaalde in dit artikel is voldaan.
  2.2 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
  2.3 Een aanbod van de potentiële Koper als genoemd in artikel 2.1 wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende omstandigheden:
  - de potentiële Koper precies heeft aangegeven welk product en/of dienst hij wil ontvangen;
  - de potentiële Koper de gegevens heeft ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Herbs And Aroma via elektronische weg is verzonden en door Herbs And Aroma is ontvangen.
  2.4 Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de Koper is verzonden en per email is verzonden naar het door Koper opgegeven email-adres.
  2.5 Koper en Herbs And Aroma komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan de voorwaarden in artikel 2.4 en 2.5 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding daarvan. De elektronische bestanden Herbs And Aroma zullen voor zover de wet dat toelaat, gelden als een vermoeden van bewijs.
  2.6 Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven et cetera met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de producten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. Herbs And Aroma garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie et cetera in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.
 1. Prijzen
  3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro's, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn inclusief omzetbelasting.
  3.2 Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld bij die aanbieding. Deze vermelding staat afgedrukt in een folder of wordt vermeld op de internetsite met betrekking tot die speciale aanbieding.
  3.3 De Koper is de prijs verschuldigd die Herbs And Aroma in haar bevestiging conform artikel 2.5 van deze voorwaarden aan haar heeft verteld. Kennelijke (manipulatie-) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Herbs And Aroma worden gecorrigeerd.
  3.4 Bezorgkosten zijn niet inbegrepen in de prijs. De hoogte van de bezorgkosten staat op de internetsite vermeld.
 1. Betaling
  4.1 Bij bestellingen via de internetsite kan op de volgende manieren worden betaald:
 • iDEAL
 • KBC
 • Mister Cash
 • Bancontact
 • Creditcard (Visa en Mastercard)

Herbs And Aroma kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de internetsite.
4.2 In het geval door Herbs And Aroma een betalingstermijn is afgesproken geldt dat door het enkel verstrijken van deze termijn de Koper in verzuim is. Betalingstermijnen kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen onder alsdan te stellen en overeen te komen voorwaarden.
4.3 In het geval voor een betaalwijze wordt gekozen met een credit card dan zijn hierop de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. Herbs And Aroma is geen partij in de relatie tussen de Koper en de kaartuitgever.
4.4 Bij niet of niet-tijdige betaling door Koper zal een aanmaningsprocedure worden gestart.
4.5 Ten laste van de Koper komen tevens alle (buiten-)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Herbs And Aroma als gevolg van de niet nakoming door Koper van diens (betalings-)verplichtingen heeft moeten maken.
4.6 In geval van niet-tijdige betaling is Herbs And Aroma bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop de Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van kosten daaronder begrepen.

 1. Levering en leveringstijd
  5.1 Bestellingen worden, na betaling, zo snel mogelijk afgeleverd. In beginsel streeft Herbs And Aroma ernaar om na betaling van de bestelling binnen 5 werkdagen op bijbehorende afleveradres af te leveren. Genoemde levertijd geldt slechts als indicatie en geldt nimmer als fatale termijn. Herbs And Aroma kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of via haar nieuwsbrief of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
  5.2 Indien een product dat tijdelijk niet op voorraad is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is. Vertragingen zullen aan de Koper per email of telefonisch worden gemeld.
  5.3 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 1. Retourneren en Recht van ontbinding
  6.1 De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren. De Koper kan het artikel retourneren en krijgt zijn/haar geld terug. Voor overeenkomsten met consument-Kopers, die via de internetsite tot stand zijn gekomen of op een andere wijze waarbij uitsluitend gebruik is gemaakt van elektronische communicatie, geldt dat de consument-Koper het recht heeft zonder boete en zonder opgaaf van redenen een Recht van Ontbinding uit te oefenen binnen veertien (14) kalenderdagen na aflevering van het product in kwestie.
  De producten kunnen worden geretourneerd aan Herbs And Aroma. De verzendkosten van retourneren komt voor rekening van de Koper.
  6.2 Indien de consument-Koper van het Recht van Ontbinding zoals vermeld in het vorige lid gebruik heeft gemaakt, dan draagt Herbs And Aroma zorg voor terugbetaling binnen veertien (14) kalenderdagen van het door de consument-Koper betaalde.
  6.3 Producten die op herbsandaroma.nl aangekocht worden kunnen alleen via Herbs And Aroma geretourneerd worden als deze vooraf per e-mail is aangemeld via [email protected]
 1. Eigendomsvoorbehoud
  7.1 Eigendom van producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, op de Koper over, nadat Koper al hetgeen Koper ter zake van enige overeenkomst met Herbs And Aroma is verschuldigd, volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
  7.2 De Koper mag de producten, voordat de eigendom daarvan is overgegaan, niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.
 1. Garantie en aansprakelijkheid
  8.1 Voor door Herbs And Aroma geleverde producten gelden de algemene garantievoorwaarden.
  8.2 Herbs And Aroma is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de Koper of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Herbs And Aroma, is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving. Voor 11 juni 2021 ligt de aansprakelijkheid bij de oude eigenaar J. van der Bij, Wissel 38, Etten-Leur.
  8.3 Indien Herbs And Aroma, om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt of voor zover het door Herbs And Aroma verzekering hieromtrent wordt vergoed.
  8.4 Ondanks de constante zorg en aandacht die Herbs And Aroma aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat informatie die op de website wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.
  8.5 De informatie op de website wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Herbs And Aroma behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder kennisgeving door te voeren.
  8.6 De Koper is gehouden Herbs And Aroma te vrijwaren voor enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Herbs And Aroma mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
  8.7 Het is mogelijk dat Herbs And Aroma op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. Herbs And Aroma is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.
 1. Overmacht
  9.1 In geval van overmacht is Herbs And Aroma niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de overmacht.
  9.2 Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer doch niet enkel en alleen, stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niettijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder overmacht verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite.
 1. Intellectuele eigendom
  10.1 De Koper erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten en/of met betrekking tot de internetsite berusten bij Herbs And Aroma, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
  10.2 Onder intellectuele eigendomsrechten wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendom)rechten, waaronder tevens begrepen sui generis rechten op databanken, of andere voortbrengselen, alsmede -alsdan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
  10.3 Het is de Koper verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Herbs And Aroma, haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.
 1. Persoonsgegevens
  11.1 Herbs And Aroma zal de gegevens van de Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
  11.2 Herbs And Aroma neemt daarbij de van toepassing zijnde privacyregel- en wetgeving in acht.
 1. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
  12.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
  12.2 De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
  12.3 Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen van Herbs And Aroma of overeenkomsten gesloten met Herbs And Aroma worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.
 1. Diversen
  13.1 Herbs And Aroma is onderdeel van Aleactes BV, is gevestigd te (Schiedam) en geregistreerd onder Kamer van Koophandelnummer 64612643. Het BTW-identificatienummer is 855743487B01. Gelieve alle correspondentie aangaande een overeenkomst of deze voorwaarden te zenden aan Herbs And  Aroma. Naar het e-mail adres zoals staat aangegeven op de internetsite [email protected]
  13.2 Klantenservice is bereikbaar voor informatie het e-mail adres: [email protected]
  13.3 Binnen 5 werkdagen zullen uw e-mails beantwoord worden door de internet klantenservice. Herbs And Aroma doet er alles aan om op een eerlijke en oprechte manier met haar klanten te communiceren. Helaas kunnen wij de misbruik van onze naam door derden niet altijd voorkomen.

  13.4 De website en alle gerelateerde onderdelen daarvan zijn eigendom van Herbs and Aroma Het is niet toegestaan om informatie van de site te kopiëren en te gebruiken voor zowel persoonlijke en/of commerciële doeleinden.
  13.5 Een BTW-factuur is alleen beschikbaar voor bestellingen die gemaakt zijn vanuit een klant & account. De BTW-factuur is te downloaden in "Mijn bestellingen" in het klant & account. Herbs And Aroma.
Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? Ja Nee Meer over cookies »